Τίτλος Έργου:
Αvαστήλωση - Αvαπαλαίωση τoυ Μητρoπoλιτικoύ Μεγάρoυ Ξάvθης
Φορέας:
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ξάνθης
Διεύθυνση:
Πλατεία Μητροπόλεως, Ξάνθη